Overmacht

br@nd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat br@nd omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van br@nd. br@nd heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. br@nd zal u dit altijd schriftelijk meedelen.